03 – நீத்தார் பெருமை

நீத்தார் பெருமை

 

 பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/NeetthaarPerumai1.mp3{/play}

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/NeetthaarPerumai2.mp3{/play}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *