07 – புதல்வரைப் பெறுதல்

புதல்வரைப் பெறுதல்

 

பதிவு 1
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/07pudalvaraipperudal/01Pudhalvaraipperudhal.mp3 {/play}

 

பதிவு 2
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/07pudalvaraipperudal/02Pudhalvaraipperudhal.mp3 {/play}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *