06 – வாழ்க்கை துணை நலம்

வாழ்க்கை துணை நலம்

 

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/02VaazkkaiththuNainalam-recap2.mp3{/play}

 

சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்

 

பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/03VaazkkaiththuNainalam-doubts.mp3{/play}

 

பதிவு 2
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/04VaazkkaiththuNainalam-doubts2.mp3{/play}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *