13 – இறுதி வகுப்பு பதிவுகள்

இறுதி வகுப்பில் இடம்பெற்ற உரைகள்

 

பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart1.mp3{/play}

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart2.mp3{/play}

 

 

பதிவு 3

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart3.mp3{/play}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *