09 – விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல்

 

பதிவு 1
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal1.mp3{/play}

 

பதிவு 2
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal2.mp3{/play}

 

பதிவு 3
ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal3.mp3{/play}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *