02 – வான் சிறப்பு

 

வான் சிறப்பு

 

பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappu1.mp3{/play}

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappu2.mp3{/play}

 

பதிவு 3

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappuThoguppu.mp3{/play}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *