யாழ்ப்பாணத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் விளையாட்டு

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள விளையாட்டுக்களில் சில.

பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)

நீர் நிறைத்தல்

 

யானைக்குக் கண் வைத்தல்

 

போழை  அல்லது மாபிள் அடித்தல்

 

ஓப்பு விளையாட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *