செந்தமிழ்த்தேனீ   பகுதி 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/senthamizhtheni/SenthamizhThenee1A.mp3{/play}   பகுதி 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/senthamizhtheni/SenthamizhThenee1B.mp3{/play}  Read More →

  பாஞ்சாலி சபதம்   அறிமுகம் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/01PANCHALISABHADHAM_Intro.mp3{/play}   பகுதி 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/02PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/03PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/04PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/05PANCHALISABHADAM.mp3{/play}  Read More →

  பாரதியின் பா இயல் – சுபமங்களா ஒலிப்பதிவுகள்   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/01BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/02BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/03BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/04BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/05BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/06BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/07BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/08BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}  Read More →

    பாரதியார் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiyaar.mp3{/play}   பாரதி என்ற மனிதன் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiendramanidhan.mp3{/play}   பாரதியார் – சிட்னி தமிழ் மன்றம் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyaarSydneyTamilMandram.mp3{/play}   பாரதியின் இசைப் புலமை – டாக்டர்.எஸ்.ராமநாதன் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyinIsaipPulamaiDrSRamanathan1.mp3{/play}   பாரதியும் சங்க இலக்கியமும் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyumSangaIlakkiyamum.mp3{/play}    Read More →

அமரர் தி வேணுகோபாலன் (நாகநந்தி) அவர்கள் – ஒரு மாணவனுடைய கண்ணோட்டம் ஹரி கிருஷ்ணன்   ‘திறமான புலமையெனின் வெளிநாட்டார் அதைவணக்கஞ் செய்தல் வேண்டும்‘ என்றான் பாரதி. உள்ளூர்க்காரன் என்றால் அபிமானம், அபிப்பிராயத்தை பாதித்தாலும் பாதித்துவிடலாம். எனவே, உள்ளூர் இல்லாமல் வெளியூர் கூட இல்லை, வெளி நாட்டில் எந்தப் புலமை வணங்கப்படுகிறதோ, அந்தப் புலமைதான் உண்மையிலேயே திறமையும் அசாத்திய சக்தியும் உடையது என்ற பாரதி வாக்குக்கு இலக்கணமாகவே விளங்கியவர் என்Read More →