[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 23. பல்லாங்குழி விளையாட்டு இது பெண்களுக்கேயுரிய விளையாட்டாகும். ஆனால் இன்று சிறுவர்களாலும் விளையாடப்படுகிறது. பல்லாங்குழிக் கருவி மரத்தினாலும், வெங்கலம், வெள்ளி போன்ற உலோகத்தினாலும் செய்யப்பட்டது. இதில் விளையாட்டுக்கருவிகளாக சோவி, புளியமுத்து, சிகப்புமுத்து, சிறிய கற்கள் போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டிலிருந்:து மூன்றுநபர்வரை இப்பல்லாங்குழி விளையாட்டுக்களை விளையாடுகின்றனர். இது பலவகைப்படுகின்றது. 1. காசிப்பாண்டி : இது பல்லாங்குழி விளையாட்டில் ஒருRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 22. சொட்டாங்கல் விளையாட்டு இவ்விளையாட்டு பெண்களும், சிறுமிகளும் மட்டும் விளையாடும் விளையாட்டு. இரண்டு முதல் ஐந்துபேர் வரை விளையாடுகின்றனர். அதிகமாக, பூப்படைந்து வீட்டிலிருக்கும் பெண்களால் விளையாடப்பட்டு வந்தது. இன்று சிறுமிகள் அதிகமாக விளையாடுகின்றனர். வீடுகட்டுவதற்கு பயன்படும் கூழாங்கற்கள் விளையாட்டுக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஐந்து கல், ஏழுகல், பலகல் என்று கற்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு இவ்விளையாட்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது. விளையாடும்போதுRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 21. உப்புவைத்தல் விளையாட்டு இவ்விளையாட்டு சிறுவன்களால் மட்டும் விளையாடப்படுகின்றது. விளையாடுகின்றவர்கள் இரண்டு அணிகளாகப் பிரிந்துகொள்கின்றனர். அணிக்கு ஐவராக பத்துப்பேருக்கு மேல் விளையாடுவதில்லை. இரண்டு அணியினரும் வௌ;வேறு திசைக்குச் சென்று மணலைக் கையிலெடுத்து மற்றொரு அணியினர் கண்டுபிடிக்காதபடி ஒளித்து வைக்கின்றனர். மணலைச் சிறுசிறு குவியல்களாக ஒளித்து வைக்கின்றனர். இவ்வாறு ஒளித்து வைக்கின்ற இடத்தை விளையாட்டின் ஆரம்பத்திலேயே முடிவெடுத்து விடுகின்றனர்.Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 20. தாயம் விளையாட்டு இருபாலராலும் விளையாடப்படும் விளையாட்டு இது. இதில் மூன்று வகைகள் காணப்படுகின்றன 1 – தாயம் மனை 2 – பழ மனை 3 – வெளிச்சுற்;று / தெரு /பாதுகாப்பற்ற இடம் x – பாதுகாப்பான இடம் / ஊடுமனை மேலே காட்டியுள்ளபடி தரையில் குச்சியினால் வரைந்து கொள்கின்றனர். இவ்விளையாட்டைத் தனியாக விளையாடினால்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 19. லீப்பி விளையாட்டு இருபாலராலும் விளையாடப்படும் விளையாட்டு இது (வயது வரம்பு இல்லை). முத்துச் செதுக்குதல் விளையாட்டே இந்த லீப்பி விளையாட்டு. ஆனால் இவ்விளையாட்டு பெண்கள் பூப்படைவதற்கு முன்னால் அவர்களால் மட்டும் விளையாடப்படுவதாகத் தகவலாளி கூறுகிறார் (பழனியம்மாள் – 29.9.93). அதிகபட்சமாக நான்கு நபர்களுக்குமேல் விளையாடுவதில்லை. இவ்விளையாட்டில் விளையாட்டுக்கருவிகளாக புளியங்கொட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதலில் தரையில் ஒரு வட்டம்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 18. கல்லா? மண்ணா? விளையாட்டு இருபாலரும் விளையாடும் விளையாட்டு இது (6-10 வயது). பெரும்பாலும் தெருக்களில்தான் விளையாடப்படுகின்றது. வீட்டுத்திண்னைகளும், வீட்டு வாசல்படிகளும் கல்லாகவும், தெருவின் தரைப்பகுதி மண்ணாகவும் கொள்ளப்படுகின்றது. விளையாடுகின்றவர்கள் அனைவரும்கூடி சாட், பூட், த்ரீ முறை மூலம் பட்டவரைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அவரிடம் கல்லுவேணுமா, மண்ணு வேண்ணுமா என்று கேட்க அவரும் மண்ணு வேணும் என்று கூறுகிறார்.Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 17. பாட்டி விளையாட்டு சிறுமிகள் மட்டும் விளையாடுகின்ற விளையாட்டானாலும் இன்று இருபாலரும் சேர்ந்து விளையாடும் விளையாட்டாக இருக்கிறது. இருபாலரும் சேர்ந்து விளையாடினாலும் பாட்டியாக இருப்பவர் சிறுமியே ஆவார். பாட்டியாக ஒருவர் ஒரு உயரமான இடத்தில் அல்லது ஒரு கல்லில் அமர்ந்து கொள்கிறார். மற்றவர்கள் எல்லாரும் அவரின் எதிரில் நின்றுகொள்கின்றனர். இரண்டு பேருக்குமிடையில் உரையாடல் நடைபெறுகின்றது. இவையனைத்தும் விளையாடுபவர்களால்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 16. நாலு மூலைக்கல் விளையாட்டு இருபாலரும் விளையாடும் விளையாட்டு இது. ஐந்து நபர்கள் மட்டுமே விளையாடமுடியும். முதலில் மணலில் கீழ்க்கண்டவாறு கட்டம் போட்டுக் கொள்கின்றனர். எலை பிறகு பெரிய கற்களாக நான்கு கற்கள் எடுத்து அதனைக் கட்டத்தின் நடுவில் இருக்கும் வட்டத்தில் வைத்துக்கொள்கின்றனர். ஐந்து பேரில் ஒருவரை சாட்பூட் த்ரீ முறை மூலம் பட்டவராகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். நான்குRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 15. எலியும் பூனையும் விளையாட்டு இருபாலர்களும் விளையாடும் விளையாட்டு இது. விளையாடுகின்ற நபர்களின் எண்ணிக்கை இத்தனை என்பதில்லை. எத்தனைபேர் வேண்டுமானாலும் விளையாடலாம். முதலில் பூனையாகவும், எலியாகவும் இருப்பவர்கள் யார் என்று முடிவுசெய்து கொள்கின்றனர். அவர்களைத் தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் வட்டமாக ஒருவர் கையை மற்றவர் பிடித்துக்கொண்டு நிற்கின்றனர். எலியாக இருப்பவர் வட்டத்திற்குள்ளும், பூனையாக இருப்பவர் வட்டத்திற்கு வெளியேயும்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 14. அணில் விளையாட்டு சிறுவன்கள் மட்டும் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு இது. மரங்கள் இருக்கின்ற இடத்தில்தான் அதாவது பெரியமரமாக இல்லாமல் ஓரளவு சிறியதாக இருக்கின்ற சிறுவர்களால் வேகமாக ஏறக்கூடிய அளவில் உயரமாக மரங்கள் இருக்குமிடத்தில்தான் இவ்விளையாட்டை விளையாட முடியும். மேலும் மரம் ஏறத் தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே இந்த விளையாட்டை விளையாட முடியும். விளையாடுகின்ற சிறுவர்களனைவரும் கூடி சாட், பூட்,Read More →