தமிழ் மொழியில் இன்று கிடைக்கக்கூடிய இலக்கிய, இலக்கண, மருத்துவ, கலை நூல்கள் அனைத்தும் தமிழ் ஓலைச் சுவடிகளைத் தேடி எடுத்து அவற்றை பதிப்பித்த சான்றோர்களின் சேவையினால் நமக்கு கிடைத்தவை. இவ்வகையில் பனை ஓலைச் சுவடிகளைத் தேடி, அதனை வாசித்து, வெவ்வேறு படிகளைச்  சோதித்து அவற்றை அச்சுப் பதிப்பிற்கு கொண்டு வந்த பெரியோர்களை நாம் அறிந்திருப்பது மிக அவசியம்.  சுவடியியல் அறிஞர் முனைவர்.மாதவனின் சுவடிப்பதிப்பியல் எனும் நூல் ஒரு பட்டியலை வழங்கியுள்ளது.Read More →