செ. இராசு   பொதுப் பெயர் செப்பேடு (செம்பு + ஏடு), ஏட்டுச் சுவடி (ஓலைச்சுவடி) ஏடு + சுவடி என்ற இரண்டு பெயர்களிலும் “ஏடு” என்ற பொதுவான பெயர் வருவதைக் காணலாம். செப்பேடுகளும் ஓலைச் சுவடிகளும் தனித்தனி ஏடுகள் கொண்ட தொகுதிகளாக உள்ளன.   ‘பாடம் ஏதினும் ஏடது கைவிடேல்’ ‘ஏடாயிரங்கோடி எழுதாது’ ‘ஏடெடுத்தேன்’ போன்ற எடுத்துக்காட்டுகளில் ஏடு என்பது சுவடியையும் ஏனைய எழுதப் பயன்படும் பொருள்களையும்Read More →