செய் நன்றி அறிதல்   பதிவு 1   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal2.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal3.mp3{/play}   பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal4.mp3{/play}   பதிவு 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal5.mp3{/play}Read More →

இனியவை கூறல்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral2.mp3{/play}     பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral3.mp3{/play}     பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral4.mp3{/play}     பதிவு 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral5.mp3{/play}     பதிவு 6 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral6.mp3{/play}     பதிவு 7 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/10Iniyavaikural/10IniyavaikUral7.mp3{/play}  Read More →

விருந்தோம்பல்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal2.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal3.mp3{/play}  Read More →

  வான் சிறப்பு   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappu1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappu2.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/02vansirapu/VaanSirappuThoguppu.mp3{/play}  Read More →

 கடவுள் வாழ்த்து   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/1KadavulVaztthu.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/2KadavulVaztthu.mp3{/play}     பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/3KadavulVaztthu.mp3{/play}     பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/4KadavulVaztthu.mp3{/play}     பதிவு 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/5KadavulVaztthu.mp3{/play}     பதிவு 6 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/6KadavulVaztthu.mp3{/play}     பதிவு 7 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/7KadavulVaztthu.mp3{/play}  Read More →

திருக்குறள் வகுப்புக்களின் பதிவுகள் இப்பகுதியில் உள்ளன.   1.கடவுள் வாழ்த்து 2.வான் சிறப்பு 3.நீத்தார் பெருமை 4. 5.இல்வாழ்க்கை 6.வாழ்க்கை துணை நலம் 7.புதல்வரைப் பெறுதல் 8.அன்புடைமை 9.விருந்தோம்பல் 10.இனியவை கூறல் 11.செய் நன்றி அறிதல் 12. நடுவு நிலைமை 13.இறுதி வகுப்பில் இடம்பெற்ற உரைகள்   வலது பக்கத்தில் உள்ள பட்டியலின் உள்ளே சென்று ஒலிப்பதிவுகளைக் கேட்கலாம்.Read More →

  வானொலி உரைகளின் தொகுப்பு   ஞான விழுதுகள் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/Gnanavizhudhugal.mp3{/play}   குறிஞ்சிப்பாட்டு ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/KurinjippAttu.mp3{/play}   ஒன்று நமது சிந்தனை ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/Ondrunamadhusindhanai.mp3{/play}   மொழிப்பயிற்சி ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/mozippayircchi.mp3{/play}   நன்னூல் காட்டும் நெறிகள் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/nannoolkaattumnannerigal.mp3{/play}          Read More →

  மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai1a.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai1b.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2a.mp3{/play}     பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2b.mp3{/play}   பதிவு 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2c.mp3{/play}    Read More →

  செந்தமிழ்த்தேனீ   பகுதி 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/senthamizhtheni/SenthamizhThenee1A.mp3{/play}   பகுதி 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/senthamizhtheni/SenthamizhThenee1B.mp3{/play}  Read More →