மெய்கண்டார் அறிமுகம் இவரது தந்தையார் அச்சுதகளப்பாளர். இவர் வேளாண்மரபினர். இவரது குலக்குரு அருள்நந்தி சிவாசாரியார். பல நாட்களாக குழந்தை பேறு இல்லாமல் வருந்தி வந்தார், அச்சுதகளப்பாளர். தமது மனக்குறையைக் குருவிடம் கூற, அவரும் சிவ பெருமானுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகளைச் செய்து குழந்தை பிறக்க வேண்டினார். திருவெண்காடு சென்று அங்கு திருமுறைகளைப் பாடி இறைவனை அத்தம்பதியர் வணங்கினர். இறையருளால் குழந்தைப் பேறு கிட்டியது. அக்குழந்தைக்குச் சுவேதனப் பெருமாள் எனப் பெயரிட்டுRead More →

சைவ சித்தாந்த தத்துவ நூல்கள் அவற்றின் பட்டியல் அடங்கிய பகுதி சைவ சித்தாந்த சாஸ்திர நூல்கள் ±ñ      «ÕÇ¡Ç÷¸û                         áø¸û            ¸¡Äõ 1. ¾¢ÕÅ¢Âæ÷ ¯öÂÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õ×ó¾¢Â¡÷ 1148 2. ¾¢Õ츼ç÷ ¯ööÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õì¸Ç¢üÚôÀÊ¡÷ 1178 3. ¦Áö¸ñ¼ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷               º¢Å»¡É§À¡¾õ 1223 4. «Õ½ó¾¢ º¢Å¡º¡Ã¢Â¡÷                 º¢Å»¡É º¢ò¾¢Â¡÷ 1253 5. " þÕÀ¡ þÕÀ·Ð 1254 6. ÁÉÅ¡º¸í¸¼ó¾ §¾ÅRead More →