11 – செய் நன்றி அறிதல்

செய் நன்றி அறிதல்

 

பதிவு 1

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal2.mp3{/play}

 

பதிவு 3

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal3.mp3{/play}

 

பதிவு 4

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal4.mp3{/play}

 

பதிவு 5

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/11seinandriarithal/11SeiNandriAridhal5.mp3{/play}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *