01 – கடவுள் வாழ்த்து

 கடவுள் வாழ்த்து

 

பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/1KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/2KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 3

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/3KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 4

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/4KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 5

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/5KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 6

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/6KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 7

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/7KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

 

பதிவு 8

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/8KadavulVaztthu.mp3{/play}

 

பதிவு 9

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/9KadavulVazthuThoguppuVaan IntroUVS.mp3{/play}

 

 

பதிவு 10

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/01kadavulvazhthu/10KadavulVazthuThoguppuVaanSirappuIntroUVS.mp3{/play}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *