மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

 

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

 

பதிவு 1

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai1a.mp3{/play}

 

பதிவு 2

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai1b.mp3{/play}

 

பதிவு 3

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2a.mp3{/play}

 

 

பதிவு 4

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2b.mp3{/play}

 

பதிவு 5

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/meenakshisundarampillai/MeenakshisundaramPillai2c.mp3{/play}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *