த.ம.அ வலைப்பூக்கள்

 

இப்பகுதியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் வலைப்பூக்களின் பட்டியலைக் காணலாம். அத்துடன் தமிழ் மரப அறக்கட்டளை குழுமத்தினரின் வலைப்பூக்கலும் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் வலைப்பூக்கள்.

 உங்கள் தளங்களில் / வலைப்பூக்களில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இடம்பெற வேண்டுமா?- இதற்குப் பின்வரும் நிரலைப் பயன்படுத்துக :

<a href=”http://thfcms.tamilheritage.org“><img src=”http://thfcms.tamilheritage.org/thflink.jpg” alt=”THF Home” /></a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *