சைவ சித்தாந்த நூல்கள்

சைவ சித்தாந்த தத்துவ நூல்கள் அவற்றின் பட்டியல் அடங்கிய பகுதி

  1. சைவ சித்தாந்த சாஸ்திர நூல்கள்

±ñ      «ÕÇ¡Ç÷¸û                         áø¸û            ¸¡Äõ

1. ¾¢ÕÅ¢Âæ÷ ¯öÂÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õ×ó¾¢Â¡÷ 1148
2. ¾¢Õ츼ç÷ ¯ööÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õì¸Ç¢üÚôÀÊ¡÷ 1178
3. ¦Áö¸ñ¼ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷               º¢Å»¡É§À¡¾õ 1223
4. «Õ½ó¾¢ º¢Å¡º¡Ã¢Â¡÷                 º¢Å»¡É º¢ò¾¢Â¡÷ 1253
5. " þÕÀ¡ þÕÀ·Ð 1254
6. ÁÉÅ¡º¸í¸¼ó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷            ¯ñ¨Á Å¢Çì¸õ 1255
7. ¯Á¡À¾¢ º¢Å¡îº¡Ã¢Â¡÷            º¢ÅôÀ¢Ã¸¡ºõ 1306
8. " ¾¢ÕÅÕðÀÂý 1307
9. " Ţɡ ¦ÅñÀ¡ 1308
10. " §À¡üÈ¢ô À·¦È¡¨¼ 1309
11. " ¦¸¡Êì¸Å¢ 1310
12. " ¦¿ïÍÅ¢ÎàÐ 1311
13. " ºí¸üÀ ¿¢Ã¡¸Ã½õ 1313
14. º£¸¡Æ¢ ¾òÐÅ ¿¡¾÷ ¯ñ¨Á ¦¿È¢ 1350
                                                      Å¢Çì¸õ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *