சைவ ஆதீனங்கள்/ம்டங்கள்

¾Á¢Æ¸õ


1. ¾¢ÕÅ¡ÅÎШà Á¼õ
2. ¾ÕÁ Òà Á¼õ
3. ¾¢ÕôÀ½ó¾¡û Á¼õ
4. ÁШà Á¼õ
5. º¡ó¾Ä¢í¸÷ Á¼õ
6. ¾¢ÕÅñ½¡Á¨Ä Á¼õ
7. ‚ Á¢Äõ Á¼õ


À¢È þ¼í¸û

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *