சித்த மருத்துவம்

 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் சித்த மருத்துவம் தொடர்பான விஷயங்கள் அடங்கிய பகுதி இது. சித்த மருத்துவம்  தொடர்பான பல விஷயங்கள் தொகுக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இந்த முயற்சியின் நோக்கம். உங்கள் பங்களிப்புக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *