தமிழர் நாள்காட்டி

 

தமிழ் ஆண்டுகளை பிரதிபலிக்கும் தமிழ் நாள்காட்டி தொகுப்புக்கள் பிற வலைப்பக்க்ங்கலிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

– 2009ம் ஆண்டு நாள்காட்டி [நன்றி: தமிழம்.கோம் -www.thamizham.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *