பாரதி பா இயல்

 

 

பாரதியார்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiyaar.mp3{/play}

 

பாரதி என்ற மனிதன்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiendramanidhan.mp3{/play}

 

பாரதியார் – சிட்னி தமிழ் மன்றம்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyaarSydneyTamilMandram.mp3{/play}

 

பாரதியின் இசைப் புலமை – டாக்டர்.எஸ்.ராமநாதன்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyinIsaipPulamaiDrSRamanathan1.mp3{/play}

 

பாரதியும் சங்க இலக்கியமும்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyumSangaIlakkiyamum.mp3{/play}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *