யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “கப்ரின் கப்ரின் யார் கையில் ஊசி” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)  Read More →

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “சங்கிலி புங்கிலி கதவைத்திற” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)  Read More →

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “கண்ணாமூச்சி” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)Read More →

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “புளியடி புளியடி எவடம் எவடம்” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)Read More →

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “நாயும் இறைச்சியும்” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)  Read More →

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “ஒரு குடம் தண்ணீர் வார்த்து” விளையாட்டு. பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)  Read More →