இந்தப் பகுதியிலே தமிழ் பெரியார்கள் பற்றிய  தகவல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்  பெரியோர்கள் சம்பந்தமான விடயங்கள் இருப்பின் அவற்றை எமக்கு அனுப்பிவையுங்கள். அத்தோடு இங்கே நாம் இணைத்திருக்கும் தமிழ் பெரியார்கள் சம்பந்தமாக மேலதிக தகவல்கள் கிடைக்கப்பெறின் அவற்றையும் எமக்கு அனுப்பிவையுங்கள். உங்கள் பங்களிப்பு இந்த தளத்தைப் பயனுள்ளதாக அமைக்க நிச்சயம் உதவும்.Read More →

  Tamil Heritage Foundation is formed as a non-profit, non-political, non-governmental organization to serve Tamils around the world. We engage in the digital preservation of Indian Heritage Materials. We evolved over the years the technical know-how for preserving heritage materials such as ancient palm leaf manuscripts and old books inRead More →