புளியடி புளியடி எவடம் எவடம்

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “புளியடி புளியடி எவடம் எவடம்” விளையாட்டு.

பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *