தமிழின் அழகு

 

தமிழ் மொழி இனிமையானது. எத்தனையோ இனிய பொருள் பொதிந்த சொற்கள்  இம்மொழியில் உள்ளன; பழமொழிகள், வட்டார வழக்குகள் என பலப் பல அழகுகளை தமிழ் மொழி கொண்டுள்ளது. அதனைப் பகிர்ந்து கொள்லும் பகுதி இது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *