தமிழர் வீர விளையாட்டுக்கள்

சூலூர் திரு.சிவக்குமாரின் (நிறுவனர், தமிழாய்வு அறக்கட்டளை) மாணவர்கள் செய்து காட்டும் தமிழர் வீர விளையாட்டுக்கள்

 

சிலம்பம் – வணக்கம் செலுத்தும் முறை

 

சிலம்பத்தில் இரட்டை கம்பு நெஞ்சு மற்றும் பின் உருளி. இது உடலை ஒற்றி சுற்றக்கூடியது. உடல் இந்தப் பயிற்சியினால் நல்ல வளைவு தன்மை அடையும்.   எப்பேற்பட்ட பிடியில் இருந்தும் பிடிபடாமல் விலக இப்பயிற்சி உதவும்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *